Who’s Who of Kathak Kendra

Name Designation Office No. Mobile No.
 • Shri B. B. Chugh
 • Director 01126871317 9868305055
 • Smt. Rani Malhotra
 • Section Officer 01126874254 9911882735
 • Smt. Madhu Joshi
 • Programme Supervisor 01126874255 8860573435
 • Shri Ashok Kumar Batra
 • Section Officer 01126874254 9871339061
 • Smt. Poonam Khanna
 • P.A. To Director 01126871317 9873692684
 • Shri Rajendra Kumar Gangani
 • Kathak Guru 01126874251 9811214890
 • Shri Jai Kishan Maharaj
 • Kathak Guru 01126874252 9811369683
 • Ms. Prerana Shrimali
 • Kathak Guru 01126874253 9810707247
 • Smt. Malti Shyam
 • Kathak Guru 01126874235 9818444760
 • Shri Ashok Chakraborty
 • Varishtha Kathak Prashikshak 01126874251 8800615381
 • Shri Abhimanyu Lal
 • Varishtha Kathak Prashikshak 01126874252 9958349377
 • Shri Ravi Shankar Upadhyay
 • Pakhawaj Prashikshak 01126874253 9968166390
 • Shri Probir Mittra
 • Tabla Prashikshak 01126874235 9650244162
 • Shri Rakesh Kumar Pathak
 • Gayan Prashikshak 01126874253 9811850988
 • Shri Subhash Bhattacharya
 • Visiting Faculty Member (Kathak Dance) 01126874235 9818746886
 • Shri Amit Kumar Chauhan
 • Yog Prashikshak 01126874251 9810258279